Ge, guan, jun, ding, and cizhou

Ge, guan, jun, ding, and cizhou